ข่าวเด่นวันนี้ 

1 2 4

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์
 Rajamangala Surin National Conference (RSNC)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งนับว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน , พฤษภาคม - สิงหาคม และ กันยายน - ธันวาคม ,( double blinded ) เปิดรับบทความประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้สาขาเกษตรศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/jomt   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 145 หมู่ที่15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-153062 ต่อ 3020  อีเมล์ FMTJournal@rmuti.ac.th