ข่าวเด่นวันนี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis: นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อเป็น เวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนําไปสู่การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความ ผ่านเว็บไซต์ https://conference.sct.ac.th/11/ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอ ผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ ความรู้ที่ได้จากการดําเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๓ The ๑๑ TCU International eleaming Conference “Disruptive Ecology: New Normal of Education in Post Covid-๑๔๙”

ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๖๓ The ๑๑h TCU International e-learning Conference bobo “Disruptive Ecology: New Normal Of Education In Post Covid-๑๙” รูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดประชุม นานาชาติประจําปีที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://iec๒๐๒๐.thaicyberu.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

ด้วย สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของ สถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐ คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.training.nida.ac.th

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มหาวิทยาลัยได้ ตระหนักถึงผลกระทบ และคํานึงถึงวิธีการป้องกันเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ มหาวิทยาลัยจึงออก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยบริเวณพื้นที่การจัดการเรียนการ สอน และบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนําเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๙ ประจําปี ๒๕๖๓

ด้วย กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญากําหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับ นานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจําปี ๒๕๖๓ เรื่อง “Mental Health in the COVID-19 Pandemic” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รายละเอียดเพิ่มเติม
https://aimhc.dmh.go.th/news/view2.asp

ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และ สหวิทยาการศึกษา ประจําปี ๒๕๖๓ (INCAME 2020) ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการใน การเสริมพลังทางสังคม”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กําหนดจัด การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจําปี ๒๕๖๓ ušo RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME 2020) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม
https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/

ขอแจ้งเลื่อนกําหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ The ๑* International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation bobo (MSMI Woko)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๔) ในประเทศไทย วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกําหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ The ๑ International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation ๒๐๒๐ (MSMI ๒๐๒๐) เป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Air (ชั้น ๑๐) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://maritime.cmu.ac.th/

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

ด้วย สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของ สถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐ คน รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีใน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน “คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ในฐานะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท “บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://labanimals.nrct.go.th/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการทางวิชากราแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงานในหน้าที่การงาน เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp

ประชาสัมพันธ์โครงการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight: Beyond 30 years

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร
กลุ่มผลงาน (1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(3)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://conference.nu.ac.th/nrc16/?page=home

ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

ระหว่างวันที่
17-18 ตุลาคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การแบ่งกลุ่มนำเสนอ
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. กลุ่มวิชาการศึกษา
๓. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. กลุ่มวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://graduate.udru.ac.th/ngrc/

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)”

เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๕

https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐

ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ อว ๐๖๑๔.๑๐/ว๒๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ ความละเอียดทราบแล้วนั้น                    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ขยายเวลาในการรับบทความวิจัย รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ อว ๐๖๑๔.๑๐/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุม สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกสว.ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยกำหนดให้ยืนแบบข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31 พ.ค. 2563  ดาว์นโหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 
1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
2) ค่านิยมในสังคมไทย โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับจำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

00001-รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม.pdf

เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

องทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โดยการส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต้องดำเนินการเสนอขอในนามของหน่วยงานเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ / กิจกรรม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล drunit.rmuti@gmail.comภายในเวลา 23.59 น. เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการ / กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

00001-(แบบฟอร์ม)_แบบคำขอรับทุน.doc

00002-หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ.PDF

00003-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ.pdf

Thailand Research Expo : Symposium 2020

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

00001-1.หนังสือประชาสัมพันธ์ งาน Expo.pdf

00002-2. เอกสารแนบ หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Exp.pdf

00003-3.กิจกรรม Expo Symposium 2020.pdf

00004-4.คู่มือการส่งบทความผลงานวิจัย.pdf

1 2 85