จักรินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

ด้วย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 “ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพคนไทยปลอดภัยปลอดโรคระบาด” แบบออนไลน์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และติดตามรายละเอียด ได้จากเว็บไซต์ http://natres.skc.rmuti.ac.th

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจในหน่วยงาน ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารสาระคาม /วารสาร STEJ / และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกซ์ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ คลิก !

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสี่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการที่สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐาน ACI รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://www2.surin.rmuti.ac.th/research/wp-content/uploads/2021/12/NDJ.pdf

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฎกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ที่ อว ๐๖๑๕/ว๕๖๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “บัณฑิต ของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์” ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี https://www2.surin.rmuti.ac.th/research/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 The 10th PSU Education Conference 2022

Event Date : 2022-05-11 – 2022-05-12 Submission Deadline : 2022-02-28 Venue : VDO conference Website : https://educonf.psu.ac.th/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้…

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย Foresight in Thai Higher Education: The Next Move รูปแบบการส่งบทความ      1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง     1.2 ตัวอักษรใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New           1.2.1  ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา       …

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 15

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ อว 8722.3/1227 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15  ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน นั้น                     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ได้ ซึ่งมีกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1…

ประชาสัมพันธ์การส่งร่างข้อเสนอโครงการ “นวัตกรรมแบบ เปฺิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ตามที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้เปิดรับการส่งร่าง ข้อเสนอโครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565  เพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ ซึ่งเปิดโอกาส ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน โดยมีสาขาที่เปิดรับ ได้แก่                     1. สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ ชีวภาพ                     2. สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการของ เสีย พลังงานเขียว                     3. สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล                     ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การการส่งร่างข้อเสนอ โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี…

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.       วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่องโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ    …