จักรินทร์

ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษา ส่งนักศึกษาทุนระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.64 นั้น รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการดูได้จาก เว็บไซต์ http://pcc.kmitl.ac.th/iambestรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 3″

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รุ่น ๓” ในระหว่าง วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ ส่วนงานและกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการ ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้ทุกคนทุกระดับมีความตระหนักในการเตรียม พร้อมรับมือในด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน ๒๕ ท่าน ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดรับทุนวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ประกาศของ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local…

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เอกสารต้นฉบับเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กำหนดจัดประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ” เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 นั้น ในการนี้ สถาบันการอชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

“วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, จังหวัดราชบุรี Deadline submission: 6 มกราคม 2563 http://irdmcru.mcru.ac.th/Con8/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis: นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อเป็น เวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนําไปสู่การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความ ผ่านเว็บไซต์ https://conference.sct.ac.th/11/ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอ ผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ ความรู้ที่ได้จากการดําเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/