news

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 3″

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รุ่น ๓” ในระหว่าง วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ ส่วนงานและกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการ ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้ทุกคนทุกระดับมีความตระหนักในการเตรียม พร้อมรับมือในด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน ๒๕ ท่าน ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

ด้วย สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของ สถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐ คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.training.nida.ac.th

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยบริเวณพื้นที่การ จัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 . (COVID-19) ดังนี้ ข้อ ๑. การคัดกรองนักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก ก่อนเข้าอาคาร
๑) ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีจุดคัดกรองอย่างน้อย ๑ จุด เพื่อทําการตรวจคัดกรองก่อนเข้า อาคาร
๒) การตรวจคัดกรองให้ทุกหน่วยงานตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หากผู้รับการตรวจคัดกรองมีอุณหภูมิของร่างกายเกิน ๓๗,๕ องศาเซลเซียส ให้ส่งตัวไปห้องพยาบาลทันที และหาก ผู้รับการตรวจคัดกรองไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในอาคารนั้น ๆ ได้
๓) ผู้รับการตรวจคัดกรองที่ผ่านการตรวจอย่างสมบูรณ์ควรมีสัญลักษณ์แสดงการผ่านการตรวจคัดกรอง เช่น การติดสติกเกอร์ เป็นต้น
ข้อ ๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องเรียนบรรยาย / ห้องปฏิบัติการ
๑) นักศึกษาทุกคน และผู้สอนต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองก่อนเข้าอาคาร มีสัญลักษณ์แสดงการตรวจคัด กรอง และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในชั้นเรียน
๒) นักศึกษาทุกคน และผู้สอนต้องทําความสะอาดมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง
๓) จํานวนผู้เรียนในชั้นเรียน ให้เป็นไปตามพื้นที่ในห้องเรียนที่สามารถจัดระยะห่างของโต๊ะเรียนได้อย่างน้อย ๑ เมตร สําหรับโต๊ะที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถแยกกันได้ต้องนั่งเว้นเก้าอี้ และห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตรเช่นเดียวกัน หรือมีฉากกั้นให้เรียบร้อย หากพื้นที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้ผู้สอนพิจารณาทําการเรียน การสอนโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและกําหนดระยะเวลาเรียนให้เหมาะสม
๔) หากจําเป็นต้องมีกิจกรรมในชั้นเรียน ให้ผู้สอนพิจารณาโดยให้ผู้เรียนทํากิจกรรมอย่างมีระยะห่างจากกัน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ในความดูแลของผู้สอนตลอดเวลา
๕) หากนักศึกษา ผู้สอนหรือบุคลากรคนใดที่มีอาการไอ จาม มีไข้ ให้รีบนําตัวไปที่ห้องพยาบาลทันที ข้อ ๓ การจัดพื้นที่ การดูแลรักษาความสะอาดในโรงอาหาร และบริเวณต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๑) การจําหน่ายอาหาร ให้ผู้ขายรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของร้านอย่างสม่ําเสมอสวมถุงมือ สวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่จําหน่ายและปรุงอาหาร
๒) การจัดการที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารและที่นั่งตามสถานที่นั่งพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ต้อง เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร สําหรับการนั่งฝั่งตรงกันข้ามควรจัดให้เป็นการนั่งแบบเฉียงกัน ไม่ควรให้นั่งตรงกัน ข้ามแบบตรงกัน หรือควรมีฉากกั้นให้เรียบร้อย
๓) สําหรับบริเวณอื่นโดยรอบมหาวิทยาลัย ควรทําความสะอาดห้องและบริเวณที่มีการใช้บริการร่วมกันทุก วัน เช่น ห้องประชุม ห้องน้ํา โรงยิม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น
๔) จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์ สถานที่ ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา ทั้งนี้ควรให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
๕) ติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่อง สุขอนามัยที่ดีเช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง หากมีอาการไอ/จามควรสวม หน้ากากอนามัย เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง ใกล้ชิดหากจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใด ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ทาง มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

ด้วย สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของ สถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐ คน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน “คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ในฐานะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท “บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการทางวิชากราแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงานในหน้าที่การงาน เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2560

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำจดหมายข่าว สถาบันและพัฒนา ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2560

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำจดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเผยแพร่การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งแผ่นพับและเผยแพร่กลไกการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ลงพื้นที่/จังหวัด/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ใบ เพื่อใช่ประโยชน์ในการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป

แจ้งผลการพิจารณา โครงการ อพ.สธ. งบประมาณ 2561 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์แจ้งหัวหน้าโครงการที่เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ผ่านการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ง.8 และส่งกลับมาที่ อีเมล์ thanaphat2522@gmail.com ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนภัทร นมัสไธสง แผนกงานวิจัยและพัฒนา โทร.1310 ,1300 สามารถดาว์นโหลดเอกสารโครงการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้