research and innovation

ประชาสัมพันธ์การส่งร่างข้อเสนอโครงการ “นวัตกรรมแบบ เปฺิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ตามที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้เปิดรับการส่งร่าง ข้อเสนอโครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565  เพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ ซึ่งเปิดโอกาส ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน โดยมีสาขาที่เปิดรับ ได้แก่                     1. สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ ชีวภาพ                     2. สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการของ เสีย พลังงานเขียว                     3. สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล                     ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การการส่งร่างข้อเสนอ โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี…

(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ                     ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในสังกัด ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

ตามหนังสือด่วนที่สุด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ อว 0407/ว14596 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวัน ประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุนลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร…

ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564

   ตามหนังสือมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เรื่อง ขอเชิญสมัคร เพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะ อำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก                     ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุน ช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttsf.or.th พร้อมทั้งส่งใบสมัคร เพื่อขอรับทุนไปยัง ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระราม…

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประ จำปี 2565 (City & Community Innovation Challenge 2022)

             ตามที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ นวัตกรรมสำหรับ เมืองและชุมชน ประจำปี 2565 (City & Community Innovation Challenge 2022) ที่สามารถผลักดันไปสู่ การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อ เสนอแนวคิดการพัฒนา 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา  2.นวัตกรรมบริการ ด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม 3.นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข                      ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 (City & Community Innovation Challenge 2022) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 โดยศึกษาราย ละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยละถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

   ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 4496 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยละถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 โดยศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่ง เสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยละถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำ ปี 2565 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิง ชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางพระราชดำริ                     ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมการจัดการความรู้ การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 ให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System, NRIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันที่…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ อว ๐๖๐๓/ว๓๑๐๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ในหัวข้อ “Academic Integrity in the 21st Century” ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National Conference ครั้งที่ ๕

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ที่ มกค กสจ.๑๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National Conference ครั้งที่ ๕ ในวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์โดย ใช้โปรแกรม Cisco Webex Events

ประชาสัมพันธ์เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (R2R) สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                      เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับสถาบันหรือองค์กร หรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อนำเอาผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ได้ตั้งงบประมาณและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทวิจัยสถาบันจากเงินรายได้สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการวิจัย 1.1 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เท่านั้น 1.2  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นเป็นบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งนี้ หากผู้ขอรับทุนมีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการวิจัย ขอให้ต้นสังกัดออกเอกสารรับรองการติดตามผลงาน โดยยื่นพร้อมกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 1.3  หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์…

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษา ส่งนักศึกษาทุนระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม 76abbd66-7b6e-48d2-9e2f-07135f4f4ded