research and innovation

ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษา ส่งนักศึกษาทุนระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดรับทุนวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ประกาศของ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local…

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๕ https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐

ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ อว ๐๖๑๔.๑๐/ว๒๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ ความละเอียดทราบแล้วนั้น                    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ขยายเวลาในการรับบทความวิจัย รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ อว ๐๖๑๔.๑๐/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุม สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ…

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกสว.ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยกำหนดให้ยืนแบบข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31 พ.ค. 2563  ดาว์นโหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2) ค่านิยมในสังคมไทย โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับจำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 00001-รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม.pdf

เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

องทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต้องดำเนินการเสนอขอในนามของหน่วยงานเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ / กิจกรรม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล drunit.rmuti@gmail.comภายในเวลา 23.59 น. เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการ / กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารที่เกี่ยวข้อง 00001-(แบบฟอร์ม)_แบบคำขอรับทุน.doc 00002-หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ.PDF 00003-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ.pdf

การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณาเพื่อเข้าร่วม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4”

เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 http://ird.rmuti.ac.th/2020/word/content/IRD070520C00000

Thailand Research Expo : Symposium 2020

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 00001-1.หนังสือประชาสัมพันธ์ งาน Expo.pdf 00002-2. เอกสารแนบ หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Exp.pdf 00003-3.กิจกรรม Expo Symposium 2020.pdf 00004-4.คู่มือการส่งบทความผลงานวิจัย.pdf