academic

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 15

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ อว 8722.3/1227 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15  ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน นั้น                     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ได้ ซึ่งมีกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1…

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ในระบบ ON-LINE

สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 22-23-24 กันยายน 2564 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 29-30 กันยายน 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท Download…

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564

ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 จำนวน 6 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแต่ละหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุคคากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยที่สนใจเรื่องกัญชา กัญชง และสมุนไพร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยที่สนใจเรื่อง กัญชา กัญชง และสมุนไพร ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ird.rmuti.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ ดร.โสภิตา สัมปัตกิกร โทร.09 4148 1687  หรือ สแกนรายละเอียดผ่าน QR Code นี้

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website https://seminarresearch.pkru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอสำหรับการทำวิจัยให้ได้จริงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง จำนวน 4 หลักสูตร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.psaku.org

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะจัดอบรมเรื่อง ” การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน

  ด้วย งานด้วย งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.  ส่งเสริมอาจารย์ในการให้บริการวิชาการความรู้ตามความต้องการของสาธารณชน หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน และสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 2.  อาจารย์ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการนำความรู้ไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 3.  ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 4.  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน หากท่านสนใจสามารถส่ง ข้อเสนอโครงการ (ง.8) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 4 ชุด และแบบตอบรับ มายังงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมเอกสารการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอ ปี 2561 เอกสารแนบ …

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์สรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ตามหนังสือ ที่ มทร.อีสาน 1200/2084 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้แจ้งแนวแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแล้วนั้น งานบริการวิชาการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ในข้อ 3 ผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดังนี้  จากเดิม (๒) ผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัย เปลี่ยนเป็น (๒) ผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย รายละเอียด เพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทุกสาขาวิชาที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/ กรุณาส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ชุด และ แบบสำรวจความต้องการหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือส่งตามสายงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการมาทางอีเมล์ rdrmuti@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม