academic

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะจัดอบรมเรื่อง ” การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน

  ด้วย งานด้วย งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.  ส่งเสริมอาจารย์ในการให้บริการวิชาการความรู้ตามความต้องการของสาธารณชน หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน และสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 2.  อาจารย์ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการนำความรู้ไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 3.  ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 4.  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน หากท่านสนใจสามารถส่ง ข้อเสนอโครงการ (ง.8) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 4 ชุด และแบบตอบรับ มายังงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมเอกสารการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอ ปี 2561 เอกสารแนบ …

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์สรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ตามหนังสือ ที่ มทร.อีสาน 1200/2084 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้แจ้งแนวแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแล้วนั้น งานบริการวิชาการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ในข้อ 3 ผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดังนี้  จากเดิม (๒) ผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัย เปลี่ยนเป็น (๒) ผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย รายละเอียด เพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทุกสาขาวิชาที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/ กรุณาส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ชุด และ แบบสำรวจความต้องการหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือส่งตามสายงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการมาทางอีเมล์ rdrmuti@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม  

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้วยปีงบประมาณ 2561 การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างของงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เป็นงบประมาณเงินรายได้ เงินแผ่นดิน และเงินภายนอก พร้อมทั้งแนวทาง การขอยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ.2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้  

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นั้น เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้งานบริการวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 พร้อมแบบข้อเสนอโครงการ (ง.8) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

เชิญประชุมจัดทำแผนและเสนอของบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจทุกท่าน ร่วมประประชุมเพื่อจัดทำแผนและเสนอของบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยขอเลื่อนการประชุมจากเดิม วันที่ ๑๕ เป็นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกดกง ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ได้ที่ โดยขอให้อาจารย์ นักวิจัยนำข้อเสนอโครงการแบบย่อมาเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย ดาว์นโหลดเอกสารแนบ http://www2.surin.rmuti.ac.th/research/download/science_2017.rar  

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์วิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีชีวิตในแต่ละบริบทของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือชุมชนนั้นๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นั้น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทุกสาขาวิชาที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หากท่านใดสนใจร่วมส่งข้อเสนอเพิ่มเติม ได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015 กรุณาส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว จำนวน 5 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งตามสายงาน มายังสถาพัฒนาและส่งไฟล์เอกสาร Word ทาง อีเมล์ rdrmuti@gmail.com ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ

ขอส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://service.gs.kku.ac.th/training รายละเอียดดัง เอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการส่งข้อเสนอแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ข้อเสนอแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้แผนกงานวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของท่านทราบโดยทั่วกัน ผู้มีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการดำเนินงานดังกล่าวได้จาก เว็บไซต์ http://www.surin.rmuti.ac.th/clinic หรือติดต่อสอบถามที่ แผนกงานวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 1300,1310 ผู้ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการให้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด และไฟล์ข้อเสนอโครงการใส่ CD จำนวน 1 แผ่น กำหนดการส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน                        …