Intellectual property

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วย เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาพิชย์ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและการลงทุนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือนักประดิษฐ์ นักวิจัยในภาคระวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เกิดความตระหนักถึงการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการนำความรู้ทางทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยมีไม่มีค่าลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม