Blog

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ จึงกำหนดจัดโครงการฝึกปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานวิเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (11 downloads)