Blog

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุม หมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : หมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์วิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนน์ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละบริบทของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (61 downloads)