Blog

ประกาศรับขอประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพคนพิการ โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ (ต่อยอด) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพคนพิการ” โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ (ต่อยอด) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานของคนพิการนั้น

นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการที่นี่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์คนพิการ พ.ศ. 2558

แนวทางการพิจารณา

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข 1.

แบบฟอร์ม ว 1 ด.

เอกสารสำรวจความต้องการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ
กรุณานำส่งข้อมูลเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ดาว์นโหลด

http://ird.rmuti.ac.th/newweb/banner/index.php?s=disa58