Blog

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 

0643.pdf (25 downloads) 0643.1.pdf (27 downloads)