Blog

ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ศธ๐๕๕๔.๑๐/สวพ.ว.๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย เพื่อขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความผ่านทางระบบส่งบทความ วิจัยออนไลน์ที่ http://www.tci-thaijo.org./index.php/jtir รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารต้นฉบับ_2.pdf (29 downloads)