Blog

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๗)/๑๓๒.๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การแจ้งขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งการขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยในระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ http://www.uniresdb.org

ซึ่งเดิมนักวิจัยต้องกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ เพื่อให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จึงขยายเวลาการกรอกข้อมูล
ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งนักวิจัยในสังกัดให้ดำเนินการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ http://www.uniresdb.org ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๘