Blog

แจ้งขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองจะต้องมีการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอการวิจัยจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันก่อน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้น
แผนกงานวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้สัตว์ทดลองทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ดาว์นโหลดเอกสาร
ขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาติใช้สัตว์.pdf (32 downloads)