Blog

แจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความครบถ้วนในรายละเอียดประวัติคณะผู้วิจัย และการจัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อันเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานแจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน
2.รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัย
นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการดำเนินการในข้อ 1 และ 2 ได้ที่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)http://www.nrms.go.th/Manual.aspxและสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป