Blog

ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดนักวิจัย “สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย”

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีกำหนดจัดงานตลาดนัดวิจัย “สร้างองค์ความรู้ ต่อยอด นวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู้การพัฒนาเด็กไทย” เพื่อส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาและเครือข่ายนักวิจัยสาขาอื่นๆ ได้นำเสนอองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาของประเ้ทศไทย ในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2559+ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
1603.1.pdf (19 downloads)