Blog

ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีภารกิจการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโดยอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 คือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรฒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดำริฯ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อพ.สธ.-มทร.อีสาน)
ทั้งนี้ อพ.สธ.-มทร.อีสาน จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการสนองพระราชดำริ ที่มีการดำเนินการงานสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการสำรวจเก็บรวบรวมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรของประเทศไทย
ในการนี้ อพ.สธ.-มทร.อีสาน จะมีการจัดทำแผนแม่บท ระยะที่ 5 ปีที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน ตามหัวข้อที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ 1) โดยเขียนแบบเสนอแนวคิดการทำโครงการเบื้องต้น (Concept Paper) เอกสารแนบ 2 )
ส่งมายังแผนกงานวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตสุรินทร์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1310 (ธนภัทร)

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ
เอกสารแนบ1.docx (28 downloads)
เอกสารแนบ2.docx (44 downloads)
โคราช-เสนอหัวข้อโครงการ.pdf (42 downloads)