Blog

ขอเชิญร่วมส่งบทความและบทคัดย่องานวิจัย

ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดทำโครงการวารสารนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุประสงค์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่งบทความทางวิชาการเพื่อติพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 และ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เอกสารแนบ ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (17 downloads)