Blog

แจ้งผลการพิจารณา โครงการ อพ.สธ. งบประมาณ 2561 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์แจ้งหัวหน้าโครงการที่เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ผ่านการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ง.8 และส่งกลับมาที่ อีเมล์ thanaphat2522@gmail.com ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนภัทร นมัสไธสง แผนกงานวิจัยและพัฒนา
โทร.1310 ,1300
สามารถดาว์นโหลดเอกสารโครงการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
แบบฟอร์มใหม่-ง.8.docx (35 downloads)
ข้อมูลโครงการ-อพ.สธ61น1.pdf (38 downloads)