Blog

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ Research and Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(ราย 6 เดือน) และได้ดำเนินการตีพิมพ์ไปแล้ว 2 ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบ
ดาว์นโหลดไฟล์แนบ1 (29 downloads)
ดาว์นโหลดไฟล์แนบ2 (18 downloads)