Blog

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ

ขอส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://service.gs.kku.ac.th/training รายละเอียดดัง เอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารต้นฉบับ_6.pdf (15 downloads) เอกสารแนบ_6.pdf (19 downloads)