Blog

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ : พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ

๒. แบบสำรวจความต้องการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ

๓. แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ (แบบเสนอโครงการวิจัย)

๔. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmuti.ac,th/2015 กรุณาส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งตามสายงาน มายังสถาบันและพัฒนา และส่งข้อเสนอโครงการฯ ทางอีเมล์ rdrmuti@hotmail.com ภายในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (8 downloads)