Blog

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551 ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้นนั้น

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

1. สำรวจรายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

2. ให้คณะรวบรวมรายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัวตามแบบฟอร์มดังแนบ  พร้อมทั้ง แบบเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/index.php/2015-03-09-02-23-10/2015-03-09-02-35-7/2015-03-17-02-09-30.html

3. ส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

4. โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านตามสายงานบังคับบัญชา

6.สถาบันวิจัยและพัฒนาขอยกเลิกโครงการวิจัยที่เคยขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2559 โดยนักวิจัยสามารถนำโครงการดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้ในปีงบประมาณ 2560

อนึ่งหากนักวิจัยไม่ลงทะเบียนโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศกับโครงการวิจัยที่ขอใช้งบประมาณส่วนตัว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ข้อ 7

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-แบบเสนอโครงการวิจัย

-แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการ

-ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ