Blog

ขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ เรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ ขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วม กิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ (RUNIRAC IV) และงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ (BRICC Festival II) ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารต้นฉบับ.pdf (9 downloads) เอกสารแนบ.pdf (7 downloads)