Blog

ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการ วิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารต้นฉบับ.pdf (12 downloads) เอกสารแนบ.pdf (8 downloads)