Blog

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือวิชาการด้านสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน รวมถึงศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในการนี้ วช.และ CASS จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (10 downloads) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ2 (12 downloads)