Blog

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็นสิ่งตัวอย่างในการทดลอง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยทีใช้มนุษย์เป็นส่งตัวอย่างในการทดลอง ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกระวยการทำวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็นสิ่งตัวอย่างทดลองได้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความกรุณาจากท่านส่งบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาว์นโหลดแบบตอบรับได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/index.php/8-2016-03-31-07-59-32/128-2017-04-10-06-37-08.html