Blog

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 61

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบ NRMS โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1          วันที่ 7 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2          วันที่14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3          วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4          วันที่ 26 มิถุนายน 2560ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

                     วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

และดูรายละเอียดและกำหนดการประชุมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=47

*********************

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย(กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

โทรสาร 0 2579 2284E-mail : vijaibudget.nrct@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมดาว์นโหลด

วิจัยมุ่งเป้า61.pdf (21 downloads)