Blog

แจ้งกำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยข้อเสนอการวิจัยที่ส่งมาต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาของงานวิจัยนั้นๆ ก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System : NRMS)

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ท่านทราบตามไฟล์ที่แนบท้ายข่าวนี้ เพื่อให้ท่านทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นระยะๆ

กำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562