Blog

ประชาสัมพันธ์เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
7-11 สิงหาคม 2560
จัดโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
3. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
5. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
6. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษา ในระดับปริญญาโทหรือ ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการจัด
7. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ


หมายเหตุ
1.
ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้พิจารณาจาก
คุณสมบัติข้างต้นและจ านวนผู้สมัครที่เกินตามจ านวนที่ก าหนด (รับสมัครจ านวน 60-70 ที่นั่ง)
3. ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: nrct.ne.kku@gmail.com
ดาว์นโหลดใบสมัตร

ใบสมัคร-ลูกไก่-รุ่นที่-5.pdf (37 downloads)