Blog

แจ้งแนวทางขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย 62

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ท่านทราบตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ในส่วนของการส่งข้อเสนอการวิจัยใหม่ (NRMS Pre-audit) เปิดสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

รายละเอียดในการเปิดรับข้อเสนอวิจัย ตามไฟล์แนบ

060-ขยายเวลารับงานวิจัย62.pdf (12 downloads)