Blog

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และแสดงสินค้า ประจำปี 2560

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถายันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และแสดงสินค้าประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “แผนกลยุทธฺแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ่งานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ยุค 4.0 ” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น2 โรงแรมสวิสโวเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

058-ประชุมวิชาการผู้ใช้สัตว์ในการทดลอง.pdf (11 downloads)