Blog

แจ้งขอขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักวิจัยทุกประเภท

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพยังไม่มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากข้อมูลข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับนักวิจัยทุกประเภท (นักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยหน้าเก่า) ให้ท่านทราบ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

062-ขยายเวลารับวิจัยครั้งที่-2.pdf (53 downloads)