Blog

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง” รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 17 “

ด้วย วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 17 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการการออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนับการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถติขั้นสูง ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาว์นโหลด ไฟล์แนบ (29 downloads)