Blog

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ CEATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมวิชาการระดับชาติ-เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย-ครั้งที่-8.pdf (24 downloads)