Blog

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชการของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ-ครั้งที่-8.pdf (287 downloads)