Blog

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทุกสาขาวิชาที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/ กรุณาส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ชุด และ แบบสำรวจความต้องการหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือส่งตามสายงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการมาทางอีเมล์ rdrmuti@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

เอกสารเพิ่มเติม

in-084-ประชาสัมพันธุ์หมู่บ้านราชมงคล61.pdf (33 downloads)