Blog

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีเวทีในการนำเสนอผลงานต่อสาธาณณะ เกิดความสนใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ในอนาคต

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม  out091-นักประดิษฐ์รุ่นใหม่.pdf (21 downloads)