Blog

ขอประชาสัมพันธ์ุเปิดรับข้อเสนอ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดย สกว.จะสนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 หากนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industry.trf..or.th โดนส่งเอกสาร มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ งานวิจัยประจำวิทยาเขต ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

in092-ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-2561.pdf (12 downloads)