Blog

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

ด้วย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 4 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย และการเคารพสิทธิของสามาสมัครตามหลักจริยธรรมสากล ซึ่งนำไปสู่การวิจัยที่ได้รับมาตรฐาน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

out096-แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี.pdf (29 downloads)