Blog

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” เพื่อให้ดุษฏีบัณฑิต คปก. ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องภายเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงการและการทำวิจัยต่อยอดจากวิทยานิพนธ์หรือในสาขาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เป็นการเพิ่มรายได้ต่อเดือน และสามารถปลีกตัวจากภาระงานประจำจัดสรรเวลามาทำการวิจัย ตลอดจนสร้างระบบการทำงานวิจัยเป็นทีม/เครือข่าย โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้การพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงให้ประสบผลสำเร็จ สามารถก้าวหน้าไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 หากนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนวิจัย คปก.ต่อยอด ออนไลน์ ของ คปก. http://rgjadvanced.trf.or.th หรือ เข้าสู่ระบบสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ คปก. http://rgj.trf.or.th เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

in094-ทุ่นวิจัย-คปก.ต่อยอด.pdf (12 downloads)