Blog

ประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั้งคั่ง และยั่งยื่น ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพีบี สมิหลา บิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม  out006-งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ-ครั้งที่-28.pdf (28 downloads)