Blog

การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณาเพื่อเข้าร่วม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4”


เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
http://ird.rmuti.ac.th/2020/word/content/IRD070520C00000