Blog

เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

องทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โดยการส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต้องดำเนินการเสนอขอในนามของหน่วยงานเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ / กิจกรรม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล drunit.rmuti@gmail.comภายในเวลา 23.59 น. เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการ / กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

00001-(แบบฟอร์ม)_แบบคำขอรับทุน.doc

00002-หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ.PDF

00003-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ.pdf