Blog

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 
1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
2) ค่านิยมในสังคมไทย โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับจำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

00001-รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม.pdf