Blog

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐

ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ อว ๐๖๑๔.๑๐/ว๒๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ ความละเอียดทราบแล้วนั้น                    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ขยายเวลาในการรับบทความวิจัย รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ อว ๐๖๑๔.๑๐/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุม สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ