Blog

ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง การ ยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOIRNAL)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง การยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOIRNAL)
ซึ่งวารสารดังกล่าวได้รับการยอมรับจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าเป็น
วารสารวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชากรสำหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง การยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC
JOIRNAL) ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบ

ดาว์นโหลด ไฟล์แนบ (44 downloads)