Blog

ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

ระหว่างวันที่
17-18 ตุลาคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การแบ่งกลุ่มนำเสนอ
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. กลุ่มวิชาการศึกษา
๓. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. กลุ่มวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://graduate.udru.ac.th/ngrc/