Blog

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการทางวิชากราแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงานในหน้าที่การงาน เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/index.asp