Blog

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีใน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/