Blog

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

ด้วย สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของ สถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐ คน รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/